Thuật toán sắp xếp

Thuật toán sắp xếp

·

7 min read

Giới thiệu

Ứng dụng về sắp xếp có ở khắp mọi nơi:

 • Một danh sách lớp với các học sinh được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

 • Một danh bạ điện thoại.

 • Danh sách các truy vấn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Thuật toán sắp xếp cũng được dùng kết hợp với những thuật toán khác, như tìm kiếm nhị phân, thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị.

Những điểm cần chú ý

Hãy thử tưởng tượng bạn có một bộ bài đã được xáo, và bạn muốn sắp xếp lại các lá bài theo thứ tự tăng dần. Bạn sẽ làm như nào? Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau:

 • Chia bộ bài theo giá trị: 2, 3, 4… Rồi gộp lại.

 • Trải tất cả các lá bài ra, rồi lần lượt lấy lá bài nhỏ nhất.

 • Chia bộ bài ra thành nhiều nhóm nhỏ. Với mỗi nhóm, sắp xếp lại, sau đó gộp các nhóm lại với nhau theo thứ tự tăng dần.

Bạn sẽ thấy những cách tiếp cận khác nhau sẽ có thời gian nhanh chậm khác nhau. Các thuật toán sắp xếp cũng vậy. Có rất nhiều cách tiếp cận, với ưu, nhược điểm khác nhau.

Khi so sánh giữa các thuật toán này với nhau, có nhiều vấn đề phải quan tâm.

 • Thời gian chạy. Đối với các dữ liệu rất lớn, các thuật toán không hiệu quả sẽ chạy rất chậm và không thể ứng dụng trong thực tế.

 • Bộ nhớ. Các thuật toán nhanh đòi hỏi đệ quy sẽ có thể phải tạo ra các bản copy của dữ liệu đang xử lí. Với những hệ thống mà bộ nhớ có giới hạn (ví dụ embedded system), một vài thuật toán sẽ không thể chạy được.

 • Độ ổn định (stability). Độ ổn định được định nghĩa dựa trên điều gì sẽ xảy ra với các phần tử có giá trị giống nhau.

Trong bài viết này, ta giả sử cần sắp xếp tăng dần các phần tử. Để sắp xếp giảm dần, ta có nhiều cách:

 • Sửa đổi thuật toán một cách phù hợp.

 • Sắp xếp, sau đó đảo ngược thứ tự các phần tử.

 • Định nghĩa lại việc so sánh nhỏ hơn.

Sắp xếp nổi bọt (Bubble sort)

Đây là thuật toán cơ bản nhất cho việc sắp xếp.

Ý tưởng

 • Xét lần lượt các cặp 2 phần tử liên tiếp. Nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước, ta đổi chỗ 2 phần tử. Nói cách khác, phần tử nhỏ nhất sẽ nổi lên trên.

 • Lặp lại đến khi không còn 2 phần tử nào thỏa mãn. Có thể chứng minh được số lần lặp không quá N − 1, do một phần tử chỉ có thể nổi lên trên không quá N − 1 lần.

Ưu điểm

 • Code đơn giản, dễ hiểu

 • Không tốn thêm bộ nhớ

Nhược điểm

 • Độ phức tạp O(N^2), không đủ nhanh với dữ liệu lớn.

Code

for (int i = 0; i < n; i++) {
  for (int j = 0; j < n - 1; j++) {
    if (a[j] > a[j+1]) {
      swap(a[j], a[j+1]);
    }
  }
}

Sắp xếp chèn (Insertion Sort)

Ý tưởng

 • Ý tưởng chính của thuật toán là ta sẽ sắp xếp lần lượt từng đoạn gồm 1 phần tử đầu tiên, 2 phần tử đầu tiên, …, N phần tử.

 • Giả sử ta đã sắp xếp xong i phần tử của mảng. Để sắp xếp i+1 phần tử đầu tiên, ta tìm vị trí phù hợp của phần tử thứ i+1 và "chèn" nó vào đó.

Ưu điểm

 • Nếu danh sách đã gần đúng thứ tự, Insertion Sort sẽ chạy rất nhanh. Ví dụ bạn cần sắp xếp Highscore trong game.

 • Nếu danh sách đã gần đúng thứ tự, Insertion Sort sẽ chạy rất nhanh. Ví dụ bạn cần sắp xếp Highscore trong game.

Nhược điểm

 • Độ phức tạp O(N^2), không đủ nhanh với dữ liệu lớn.

Code

for (int i = 1; i < n; i++) {
  int j = i;
  while (j > 0 && data[i] < data[j-1]) --j;
  int tmp = data[i];
  for (int k = i; k > j; k--)
    data[k] = data[k-1];
  data[j] = tmp;
}

Sắp xếp trộn (Merge sort)

Ý tưởng

Sắp xếp trộn hoạt động kiểu đệ quy:

 1. Đầu tiên chia dữ liệu thành 2 phần, và sắp xếp từng phần.

 2. Sau đó gộp 2 phần lại với nhau. Để gộp 2 phần, ta làm như sau:

  • Tạo một dãy A mới để chứa các phần tử đã sắp xếp.

  • So sánh 2 phần tử đầu tiên của 2 phần. Phần tử nhỏ hơn ta cho vào A và xóa khỏi phần tương ứng.

  • Tiếp tục như vậy đến khi ta cho hết các phần tử vào dãy A.

Ưu điểm

 • Chạy nhanh, độ phức tạp O(N∗logN).

 • Ổn định

Nhược điểm

 • Cần dùng thêm bộ nhớ để lưu mảng A.

Code

int a[MAXN]; 

void mergeSort(int data[MAXN], int left, int right) {
  if (data.length == 1) {
    return ;
  }
  int mid = (left + right) / 2;
  mergeSort(data, left, mid);
  mergeSort(data, mid+1, right);
  int i = left, j = mid + 1; 
  int cur = 0; 
  while (i <= mid || j <= right) { 
    if (i > mid) {
      a[cur++] = data[j++];
    } else if (j > right) {
      a[cur++] = data[i++];
    } else if (data[i] < data[j]) {
      a[cur++] = data[i++];
    } else {
      a[cur++] = data[j++];
    }
  }
  for (int i = 0; i < cur; i++)
    data[left + i] = a[i];
}

Sắp xếp vun đống (HeapSort)

Ý tưởng

 • Ta lưu mảng vào CTDL Heap

 • Ở mỗi bước, ta lấy ra phần tử nhỏ nhất trong heap, cho vào mảng đã sắp xếp.

Ưu điểm

 • Cài đặt đơn giản nếu đã có sẵn thư viện Heap.

 • Chạy nhanh, độ phức tạp O(N∗logN).

Nhược điểm

 • Không ổn định

Code

Heap h = Heap();
for (int i = 0; i < n; i++) {
  h.push(data[i]);
}
int a[MAXN];
for (int i = 0; i < n; i++) {
  a[i] = h.pop();
}

Sắp xếp nhanh (QuickSort)

Ý tưởng

 1. Chia dãy thành 2 phần, một phần "lớn" và một phần "nhỏ".

  • Chọn một khóa pivot

  • Những phần tử lớn hơn pivot chia vào phần lớn

  • Những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng pivot chia vào phần nhỏ.

 2. Gọi đệ quy để sắp xếp 2 phần.

Ưu điểm

 • Chạy nhanh (nhanh nhất trong các thuật toán sắp xếp dựa trên việc só sánh các phần tử). Do đó quicksort được sử dụng trong nhiều thư viện của các ngôn ngữ như Java, C++ (hàm sort của C++ dùng Intro sort, là kết hợp của Quicksort và Insertion Sort).

Nhược điểm

 • Tùy thuộc vào cách chia thành 2 phần, nếu chia không tốt, độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất có thể là O(N^2). Nếu ta chọn pivot ngẫu nhiên, thuật toán chạy với độ phức tạp trung bình là O(N∗logN) (trong trường hợp xấu nhất vẫn là O(N^2), nhưng ta sẽ không bao giờ gặp phải trường hợp đó).

 • Không ổn định.

Code

void quickSort(int a[], int left, int right) {
  int i = left, j = right;
  int pivot = a[left + rand() % (right - left)];
  while (i <= j) {
    while (a[i] < pivot) ++i;
    while (a[j] > pivot) --j;

    if (i <= j) {
      swap(a[i], a[j]);
      ++i;
      --j;
    }
  }
  if (left < j) quickSort(a, left, j);
  if (i < right) quickSort(a, i, right);
}

Sắp xếp cơ số (RadixSort)

Ý tưởng

Khác với tất cả các thuật toán nêu trên, RadixSort không sử dụng việc so sánh 2 phần tử.

 • Đầu tiên, thuật toán sẽ chia các phần tử thành các nhóm, dựa trên chữ số cuối cùng (hoặc dựa theo bit cuối cùng, hoặc vài bit cuối cùng).

 • Sau đó ta đưa các nhóm lại với nhau, và được danh sách sắp xếp theo chữ số cuối của các phần tử. Quá trình này lặp đi lặp lại với chữ số át cuối cho tới khi tất cả vị trí chữ số đã sắp xếp.

Ưu điểm

 • Có thể chạy nhanh hơn các thuật toán sắp xếp sử dụng so sánh. Ví dụ nếu ta sắp xếp các số nguyên 32 bit, và chia nhóm theo 1 bit, thì độ phức tạp là O(N). Trong trường hợp tổng quát, độ phức tạp là O(N∗log(max(ai)))

Nhược điểm

 • Không thể sắp xếp số thực.