Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Thuật toán tìm kiếm nhị phân

·

5 min read

Giới Thiệu

Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary-Search) là một trong các thuật toán sắp xếp được sử dụng rất nhiều trong thực tế. Hãy cùng mình đi tìm hiểu thuật toán tìm kiếm này nhé.

Tìm kiếm là một phần không thể thiếu của mọi ứng dụng, website hay phần mềm. Tính năng tìm kiếm cho phép người sử dụng nhanh chóng truy vấn và tìm kiếm các bản ghi theo mong muốn. Và một công cụ tìm kiếm nổi tiếng nhất hàng ngày chúng ta vẫn thường sử dụng đó là Google search.

Cho một mảng đã sắp xếp arr[] có n phần tử, viết một hàm tìm kiếm trả về chỉ số của phần tử có giá trị x trong arr[].

Giải thuật đơn giản nhất cho bài toán này là sử dụng linear search(tìm kiếm tuyến tính). Tức là bạn sẽ phải đi qua từng phần tử của mảng để đối chiếu với x cần tìm. Thuật toán này trong trường hợp xấu nhất cho độ phức tạp là O(n). Mình cũng sẽ minh họa code của thuật toán này dưới đây.

Đây là code C/C++ sử dụng linear search.

#include <stdio.h>

int search(int arr[], int n, int x)
{
 int i;
 for (i = 0; i < n; i++)
  if (arr[i] == x)
   return i;
 return -1;
}

int main() {
 int arr[] = {2, 3, 4, 10, 40};
 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 int x = 10;
 int result = search(arr, n, x);
 if (result != -1) {
  printf("%d xuat hien tai chi so %d", x, result);
 } else {
  printf("%d khong co trong mang", x);
 }
 return 0;
}

Ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân

Chú ý: Trong bài viết tôi giả sử mảng đang sắp xếp tăng dần. Với trường hợp mảng sắp xếp giảm dần, bạn đọc sau khi hiểu thuật toán sẽ có thể tự làm.

Do tính chất mảng đã sắp xếp, công việc tìm kiếm phần tử x có thể triển khai như sau:

 1. Xét đoạn mảng arr[left…right] cần tìm kiếm phần tử x. Ta so sánh x với phần tử ở vị trí giữa của mảng(mid = (left + right)/2). Nếu:

 2. Nếu phần tử arr[mid] = x. Kết luận và thoát chương trình.

 3. Nếu arr[mid] < x. Chỉ thực hiện tìm kiếm trên đoạn arr[mid+1…right].

 4. Nếu arr[mid] > x. Chỉ thực hiện tìm kiếm trên đoạn arr[left…mid-1].

Hình ảnh dưới đây mô phỏng quá trình thực hiện của thuật toán tìm kiếm nhị phân và so sánh với thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

So sánh thuật toán tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính

So sánh thuật toán tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuyến tính

Bằng cách áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, độ phức tạp cho trường hợp xấu nhất là O(log(n)).

Minh họa code cho thuật toán tìm kiếm nhị phân

Trong phần này, mình sẽ minh họa code sử dụng giải thuật đệ quy dùng Java và C/C++. Ngoài ra, tôi sẽ áp dụng thêm giải thuật khử đệ quy với C/C++.

Code minh họa C/C++ sử dụng đệ quy

#include <stdio.h>

int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) {
 if (r >= l) {
  int mid = l + (r - l) / 2; 
   return mid;
  if (arr[mid] > x)
   return binarySearch(arr, l, mid - 1, x);
  return binarySearch(arr, mid + 1, r, x);
 }

 return -1;
}

int main(void) {
 int arr[] = {2, 3, 4, 10, 40};
 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 int x = 10;
 int result = binarySearch(arr, 0, n - 1, x);
 if (result == -1)
  printf("%d xuat hien tai chi so %d", x, result);
 else
  printf("%d xuat hien tai chi so %d", x, result);
 return 0;
}

Code minh họa sử dụng đệ quy Java

class BinarySearch {

 int binarySearch(int arr[], int l, int r, int x) {
  if (r >= l) {
   int mid = l + (r - l) / 2;

   if (arr[mid] == x)
    return mid;
   if (arr[mid] > x)
    return binarySearch(arr, l, mid - 1, x);
   return binarySearch(arr, mid + 1, r, x);
  }
  return -1;
 }


 public static void main(String args[]) {
  BinarySearch ob = new BinarySearch();
  int arr[] = {2, 3, 4, 10, 40};
  int n = arr.length;
  int x = 10;
  int result = ob.binarySearch(arr, 0, n - 1, x);
  if (result == -1)
   System.out.println("Không tìm thấy phần tử " + x);
  else
   System.out.println("Phần tử " + x + " được tìm thấy tại chỉ số " +
             result);
 }
}

Code khử đệ quy sử dụng C/C++

#include <stdio.h>

int binarySearch(int arr[], int n, int x) {
 int r = n - 1;
 int l = 0; 
 while (r >= l) {
  int mid = l + (r - l) / 2; 
  if (arr[mid] == x)
   return mid;
  if (arr[mid] > x)
   r = mid - 1;
  if (arr[mid] < x)
   l = mid + 1;
 }
 return -1;
}

int main(void) {
 int arr[] = {
  2,
  3,
  4,
  10,
  40
 };
 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 int x = 10;
 int result = binarySearch(arr, n, x);
 if (result == -1)
  printf("%d xuat hien tai chi so %d", x, result);
 else
  printf("%d xuat hien tai chi so %d", x, result);
 return 0;
}